Digital Tutykać Tkostka (DTT)

publikacje

I. Iwanowski, J. Böckhaus, P. Richardt, I. Kutschka, GG Hanekop, MG Friedrich: Nowy ewaluacyjny współczynnik Q do obliczenia dla geometrii ssania jako podstawa gładkiego odsysanie w polu operacyjnym w celu zapewnienia jak największej integralności krwi dla systemów retransfuzji,
Przyjęcie Journal of Extracorporeal Technology (2021)

JK Bhattacharjee, I. Iwanowski i U. Kaatze; Uniwersalność lepkości luzem i funkcja skalowania w pobliżu punktu kondensacji cieczy binarnej;
J.Chem.Phys. 131 174502 (2009)

I. Iwanowski, SZ Mirzaev, K. Orzechowski i U. Kaatze; dynamika krytyczna w punkcie kolektywnym układu trójskładnikowego metanol-n-heksan-cykloheksan;
Journal of Molecular Liquids 145 2 103-108 (2009)

I. Iwanowski, SZ Mirzaev i U. Kaatze; Szybkość relaksacji i funkcja skalowania układu krytycznego 3-metylopentan-nitroetan-cykloheksan;
J.Chem.Phys. 129 064516 (2008)

I. Iwanowski; Krytyczne zachowanie i efekty krzyżowania we właściwościach mieszanin binarnych i trójskładnikowych oraz weryfikacja koncepcji dynamicznego skalowania;
Biblioteka Państwowa i Uniwersytecka Dolna Saksonia w Getyndze (2007)

SZ Mirzaev, I. Ivanowski i U. Kaatze; Dynamiczne skalowanie i relaksacja tła w widmach ultradźwiękowych krytycznej mieszaniny etanol-dodekan;
Chemia Fiz. Łotwa 435 (2007) 263-267

I. Iwanowskiego i U. Kaatze; Dynamiczne skalowanie i spowalnianie reakcji chemicznych krytycznego układu trietyloamina-woda;
J.Fiz. Chem. B 111 (2007) 1438-1442

SZ Mirzaev, I. Ivanowski i U. Kaatze; Dynamiczne skalowanie krytycznej mieszaniny perfluorometylocykloheksan-czterochlorek węgla;
J.Fiz. S: ust. fizyka 40 (2007) 3248-3253

I. Ivanowski, A. Sattarow, R. Behrends, SZ Mirzaev i U. Kaatze; Dynamiczne skalowanie krytycznej mieszaniny binarnej metanol-heksan;
J.Chem.Phys. 124 (2006) 144505 (1-7)

I. Iwanowskiego, K. Leluka, M. Rudowskiego i U. Kaatze; Krytyczna dynamika układu binarnego Nitroetan/3-metylopentan: szybkość relaksacji i funkcja skalowania;
J.Fiz. Chem A 110 (2006) 4313-4319

I. Iwanowski, SZ Mirzaev i U. Kaatze; Szybkość relaksacji w dynamice krytycznej układu micelarnego i-C4E1/H2O o dolnym punkcie rozgałęzienia;
fizyka Rev. E 73 (2006) 061508 (1-6)

SZ Mirzaev, I. Ivanowski, M. Zaitdinov i U. Kaatze; Krytyczna dynamika i kinetyka reakcji elementarnych wody 2,6-dimetylopirydynowej;
Chemia Fiz. Łotwa 431 (2006) 308-312

U.Kaatze i I.Iwanowski; Krytyczna dynamika cieczy binarnych. Najnowsze dowody z pomiarów dynamicznego rozpraszania światła i lepkości ścinającej, a także szerokopasmowej spektrometrii ultradźwiękowej; itp. J.Fiz. 8 (2006) 223-238

I. Iwanowski; Fluktuacje stężeń i efekty krzyżowania krytycznych płynów binarnych w pobliżu ich punktu granicznego;

Udział w konferencji: Konferencja 51. Otwarte Seminarium Akustyczne w Gdańsku (2004)

R. Behrends, I. Iwanowski, M. Kosmowska, A. Szala i U. Kaatze; Tłumienie dźwięku, lepkość ścinania i zachowanie wzajemnej dyfuzyjności w krytycznej mieszaninie nitroetan-cykloheksan;
J.Chem.Phys. 121 (2004) 5929 (1-6)

I. Iwanowski, R. Behrends i U. Kaatze; Krytyczne fluktuacje w pobliżu punktu krytycznego n-pentanolu-nitrometanu. Spektrometria ultradźwiękowa, dynamiczne rozpraszanie światła i badanie lepkości ścinającej;
J.Chem.Phys. 120 (2004) 9192 (1-7)

I. Iwanowski; Weryfikacja hipotezy dynamicznego skalowania za pomocą spektroskopii ultradźwiękowej i quasi-elastycznego rozpraszania światła / Binarny system krytyczny
nitrometan/pentanol; Praca dyplomowa – Uniwersytet im. Georga Augusta w Getyndze (2003)

Spektroskopia tłumienia ultradźwięków

Spektroskopia tłumienia ultradźwiękowego (także: spektroskopia ultradźwiękowa lub ultradźwiękowa spektroskopia absorpcyjna) - jest metodą charakteryzowania właściwości cieczy i cząstek rozproszonych. Jest również znany jako spektroskopia akustyczna. Pomiar współczynnika tłumienia w funkcji częstotliwości ultradźwiękowej dostarcza surowych danych do dalszych obliczeń różnych właściwości systemu.

Takie surowe dane są często wykorzystywane przy obliczaniu rozkładu wielkości cząstek w układach niejednorodnych, takich jak emulsje i koloidy. W przypadku reometrów akustycznych surowe dane są przekształcane na lepkość ścinania lub lepkość nasypową. Powszechnie nie wiadomo, że za pomocą spektroskopii ultradźwiękowej można również badać procesy molekularne, takie jak zmiany konformacji. Jest to nieniszcząca metoda pomiaru.

Masz pytania na ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej, czy potrzebujesz wsparcia naszego cyfrowego think tanku przy swoim projekcie? Weź jak Kontakt z nami!

Spektroskopia

Spektroskopia to badanie interakcji między materią a promieniowaniem elektromagnetycznym (za pomocą spektroskopii elektronowej, spektroskopii atomowej itp.). Historycznie rzecz biorąc, spektroskopia została stworzona przez badanie światła widzialnego, które jest rozpraszane przez pryzmat zgodnie z jego długością fali. Później koncepcja została znacznie rozszerzona, aby uwzględnić wszelkie interakcje z energią promienistą jako funkcję jej długości fali lub częstotliwości, głównie w widmie elektromagnetycznym, chociaż fale materii i fale akustyczne (zob. Spektroskopia tłumienia ultradźwięków) można postrzegać jako formy energii promienistej; Ostatnio, w połączeniu z Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) i interferometrią laserową, nawet fale grawitacyjne zostały z ogromnym trudem związane z sygnaturą widmową. Dane spektroskopowe są często reprezentowane przez widmo emisyjne, reprezentację odpowiedzi będącej przedmiotem zainteresowania jako funkcję długości fali lub częstotliwości.

Jednym z celów analizy spektralnej cyfrowego think tanku jest spektroskopia dielektryczna (Spektroskopia impedancyjna). Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i jako wsparcie dla Twojego projektu spektroskopii. kontakt Nas, proszę!

Technologia medyczna i informatyka medyczna

Technika medyczna i informatyka medyczna to wszelkiego rodzaju wiedza, która jest zaangażowana w realizację zadań i osiąganie określonych wyników w systemie ochrony zdrowia i medycynie: diagnostyce, terapii, rehabilitacji i profilaktyce.

W węższym znaczeniu technologie medyczne to niematerialne zasoby medyczne (wiedza, umiejętności, procedury, rozwiązania organizacyjne / oprogramowanie) i materialne zasoby medyczne (leki, urządzenia, środki pomocnicze), które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielanymi usługami zdrowotnymi i określonymi interwencjami medycznymi ( terapeutyczne, diagnostyczne, rehabilitacyjne lub profilaktyczne).

medyczny

W technologii medycznej wszystkie procesy medyczne, produkty i urządzenia medyczne są badane, opracowywane i wytwarzane w ramach ogólnego pojęcia wyrobów medycznych, które są ważne dla badania, diagnostyki, leczenia i zapobiegania chorobom, urazom i niepełnosprawności. Ponadto wyroby medyczne mogą mieć na celu przywrócenie określonego stanu zdrowia i jakości życia. Urządzenia medyczne są przeznaczone głównie do użytku fizycznego u ludzi.

Poniżej przedstawiono ważne przykłady wyrobów medycznych:

    • Diagnostyka obrazowa:
      RTG (np. Tomografia komputerowa - CT)
      Medycyna nuklearna (np. Scyntygrafia)
      Sonografia (aparaty USG)
      Rezonans magnetyczny (MRI)
      ua
    • Rozrusznik serca
    • Maszyny do dializy
    • Maszyny płuco-serce
    • implanty
    • Protezy i ortezy
    • aparaty słuchowe
    • sztuczne narządy
    • Urządzenia czyszczące i dezynfekujące do sterylizacji

i wiele innych.

Informatyka medyczna

Do głównych zadań informatyki medycznej należy gromadzenie, przetwarzanie, ocena, prezentacja i archiwizacja danych medycznych, informacji i wiedzy oraz upraszczanie i usprawnianie procesów pracy w służbie zdrowia i medycynie.

Celem informatyki medycznej jest wspieranie i optymalizacja opieki zdrowotnej oraz dostarczanie nowej wiedzy i wiedzy medycznej.

Ponadto na oddziale informatyki medycznej wchodzą również różne urządzenia medyczne do podawania leków (aplikacji), pod warunkiem, że zapobiegają lub minimalizują jakiekolwiek ryzyko dla pacjentów (na przykład poprzez regulację dawkowania).

Doradztwo i rozwój technologii medycznej i informatyki medycznej

Jako firma zajmująca się technologią medyczną, klinika lub szpital, nasi eksperci z Digital Think Tank z przyjemnością doradzą Ci w zakresie problemów i pytań dotyczących rozwoju produktów medycznych, urządzeń medycznych oraz w dziedzinie informatyki medycznej. Brać Kontakt z nami!  

Fizyka lasera

Fizyka lasera zajmuje się funkcjonowaniem Lasery i Technologie laserowe. Twoim głównym zadaniem jest rozwój nowych laserów i optymalizacja istniejących technologii laserowych m.in. dla laboratoriów badawczych, przemysłu i medycyny.

Co to jest laser

,de Laser to urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła widzialnego, ultrafioletowego lub podczerwonego wykorzystujące zjawisko wymuszonej emisji. Nazwa jest akronimem od wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania (Wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania): Wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Generowana jest wiązka laserowa.

W laserze łatwo jest uzyskać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyjnej, co odpowiada bardzo dużej mocy w wybranym wąskim zakresie widmowym. W przypadku laserów impulsowych można uzyskać bardzo duże moce impulsów i bardzo krótkie czasy trwania impulsów, aby uzyskać optymalną wiązkę lasera.

Budowa lasera

Głównymi składnikami lasera są:

    • ośrodek aktywny (medium laserowe)
    • rezonator optyczny (rezonator laserowy)
    • Układ pompowy (pompa)

Układ pompowy dostarcza energię do ośrodka aktywnego. W ośrodku aktywnym działanie lasera zachodzi w odpowiednich warunkach, tj. Kwantowej amplifikacji fotonów. A układ optyczny umożliwia dobór odpowiednich fotonów.

Zajęcia laserowe

Ze względu na możliwe szkodliwe skutki lasery są wykorzystywane na kilka różnych sposobów Zajęcia laserowe zgodnie z DIN EN 60825-1: 2008-05 (bezpieczeństwo sprzętu laserowego) i muszą być odpowiednio oznaczone. Producent lasera jest odpowiedzialny za dokonanie prawidłowej klasyfikacji, czyli umieszczenie lasera we właściwej klasie. Zasadniczo: im wyższy potencjał zagrożenia lasera i promieniowania laserowego, tym wyższa klasa lasera.

Laser klasy 1

Lasery klasy 1 mają najniższy potencjał zagrożenia, ponieważ promieniowanie laserowe jest bardzo słabe (<0,4 mW) i widoczne. Są prawie nieszkodliwe lub znajdują się w zamkniętej obudowie i dlatego nie mają szkodliwego wpływu.

Klasa lasera 1 obejmuje odtwarzacze DVD, odtwarzacze CD, skanery i drukarki. 

Laser klasy 2

Lasery klasy 2 są prawie nieszkodliwe dla ludzkiego oka po wystawieniu na krótki czas ekspozycji (<0,25 sekundy). Jednak długotrwała ekspozycja może oślepić widza, co może spowodować uszkodzenie siatkówki. Promieniowanie laserowe mieści się w zakresie mocy poniżej 1 mW oraz w zakresie widzialnym między 400 a 700 nm długości fali.

Klasa lasera 2 obejmuje lasery liniowe, lasery obrotowe, wskaźniki laserowe i laserowe urządzenia pomiarowe (np. Poziom lasera, dalmierz laserowy).

Laser klasy 3

Lasery klasy 3 są co najmniej potencjalnie szkodliwe dla oczu i prawdopodobnie skóry. Podczas obsługi laserów klasy 3 należy podjąć różne środki ochronne. Zasadniczo konieczne jest noszenie specjalnych okularów ochronnych, wyznaczenie inspektora bezpieczeństwa laserowego i zgłoszenie, że laser jest używany. Lasery klasy 3 są podzielone w następujący sposób:

Laser klasy 3R

Promieniowanie laserowe laserów klasy 3R jest potencjalnie niebezpieczne dla ludzkiego oka. Moc promieniowania laserowego w zakresie widzialnym wynosi <5 mW w zakresie długości fal od 302,5 nm do 106 nm. Należy zgłosić użycie lasera, nosić okulary ochronne i wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo lasera.

Lasery klasy 3R stosowane są w szczególności jako projektory laserowe, lasery przemysłowe do obróbki materiałów lub jako lasery pokazowe.

Laser klasy 3B

Promieniowanie laserowe z laserów klasy 3B jest szkodliwe dla ludzkiego oka, aw niektórych przypadkach również dla skóry. Lasery klasy 3B mają moc od 5 mW do 500 mW, długość fali pomiędzy 302,5 nm a 106 nm. Oprócz środków ochronnych lasera klasy 3R, lasery klasy 3B mogą być używane tylko w wyznaczonych pomieszczeniach, które są dostępne za pomocą świateł ostrzegawczych.

Lasery klasy lasera 3B są stosowane jako lasery medyczne, lasery przemysłowe, projektory laserowe i lasery pokazowe.

Laser klasy 4

Laser o wysokiej wydajności zaliczane są do 4 klasy laserów i należą do najbardziej niebezpiecznych laserów. Ich promieniowanie laserowe może spowodować poważne uszkodzenia oczu i skóry, a także wywołać pożary i wybuchy. Moc laserów o dużej mocy klasy 4 wynosi> 500 mW w zakresie długości fal od 302,5 nm do 106 nm.

Podczas korzystania z laserów o dużej mocy są wymagane najwyższe środki ochronne: Noszenie specjalnych okularów ochronnych, zgłoszenie działania lasera, powołanie inspektora bezpieczeństwa lasera. Ponadto działanie laserów o dużej mocy jest dozwolone tylko w wydzielonych, zamkniętych pomieszczeniach i należy zastosować specjalne środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Lasery klasy 4 są używane między innymi jako lasery medyczne, lasery badawcze, lasery przemysłowe, lasery do obróbki materiałów i lasery pokazowe.

Cyfrowi eksperci w dziedzinie fizyki laserowej

Digital Think Tank chętnie doradzi w zakresie problemów lub optymalizacji Twojego systemu laserowego. Nasi eksperci posiadają wiedzę i dogłębną wiedzę m.in. na temat większości typów laserów Lasery półprzewodnikowe, Laser półprzewodnikowy, różne Laser gazowy i Laser ekscymerowy. Brać Kontakt z nami!

Klienci i Partnerzy

Technologia medycyny Atmos