Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Ogólne warunki Digital Think Tank - Dr. Ireneusz Iwanowski

Cyfrowy Think Tank - Dr. Ireneusz Iwanowski (zwany dalej wykonawcą) ofertat jego Reklama w telewizji Klienci różne usługi które wymagają szczególnej relacji zaufania między umawiającymi się stronami. Aby to uwzględnić oraz jak najpełniej określić prawa i obowiązki obu stron wynikające z umowy oraz uczynić je przejrzystymi, a także zastrzec, że procedury niezbędne do faktycznej realizacji zamówienia przebiegają sprawnie, nasz ogólny akceptacja regulaminu i warunków (WARUNKI).

Nasz
Zasady i warunki są częścią i podstawą dla każdego zwischen osób Wykonawca i klient zawarte umowy i porozumienia. Mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych umów zawieranych między wykonawcą a klientem i umowybez konieczności dalszej wyraźnej zgody klienta.

Ogólne warunki nie mają zastosowania lub mają zastosowanie tylko w ograniczonym zakresie, pod warunkiem, że strony umowy uzgodnią w indywidualnych przypadkach inny przepis. Wszelkie odmienne ustalenia wymagają formy pisemnej i wyraźną zgodę umawiających się stron. AGB klienta nie stają się częścią umowy, nawet jeśli wykonawca nie sprzeciwi się wyraźnie tym warunkom.

1. Strony umowy

Firmę uważa się za stronę zawierającą umowę
Cyfrowy Think Tank, Dr. Ireneusz Iwanowski, ul. Lange 23, 37127 Niemetal jako wykonawca i odpowiedni klient (klient). Nawet jeśli jedna ze stron jest zaangażowana w realizację umowy ze stroną trzecią lub agentów zastępczych obsługiwani, nie stają się partnerami umownymi. O ile wyraźnie nie określono inaczej, umowy nie mają skutku ochronnego na korzyść osób trzecich.

Wykonawca jest uprawniony do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
Zastępcy agentów lub Służyć stronom trzecim, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z uzasadnionymi interesami klienta i pod warunkiem, że osoba trzecia ma porównywalną ochronę danych i Standardy poufności przestrzega. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje powstania stosunku umownego między zleconą osobą trzecią lub pośrednikami wykonawcy a klientem.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zaakceptowanych przez siebie czynności najlepiej jak potrafi i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mu środków, wiedzy i umiejętności, uwzględniając aktualne przepisy o ochronie danych oraz w miarę możliwości
poufność i ochrona danych na obecnym poziomie technicznym wykonać.

2. Zakres

Wszystkie oferty, usługi i dostawy są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych warunków. Składając zamówienie przez Internet, klient musi wyrazić zgodę na niniejsze warunki najpóźniej w momencie składania zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia w inny sposób, warunki uważa się za przyjęte, jeśli zostały udostępnione klientowi na piśmie, a klient nie zaprzeczy im wyraźnie na piśmie przed rozpoczęciem relacji biznesowej.
Przyjęcie oferty, w odniesieniu do której ogólne warunki zostały przekazane wykonawcy, jest równoznaczne z akceptacją niniejszych ogólnych warunków. Niedopuszczalna jest sprzeczność co do ważności ogólnych warunków klienta.

3. Zawarcie umowy

Opis usługen wykonawcy w Internecie lub w innej formie (np. ulotka) Z zastrzeżeniem zmian i niewiążących oraz nie stanowią oferty w sensie prawnym Zakres usług, ceny i terminy dostaw są wiążące dla wykonawcy tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione między klientem a wykonawcą (Umowa lub potwierdzenie zamówienia).

Do zawarcia umowy wymagana jest pisemna umowa
oferta na rozkazbiorący a także pisemne lub elektroniczne Aprzyjęcie oferty poprzez zamówieniedawca. Umowa o doradztwo naukowe (umowa o świadczenie usług lub umowa płatna) pojawia się w momencie podpisania umowy przez obie strony umowy. Ani wysłanie żądania od klienta, ani jednego zawsze podlega zmianom ofertas wykonawcy samo w sobie uzasadniaćn stosunek umowny.

Umowa o doradztwo naukowe musi zawierać co najmniej informacje o obu umawiających się stronach, opis projektu, zakres usług wykonawcy, czas trwania umowy lub okres świadczenia usługi, wynagrodzenie i zwrot kosztów, warunki raportowanie, jak również obowiązek współpracy klienta i wykonawcy zawierać. Obowiązuje odpowiednio oświadczenie wykonawcy dotyczące ochrony danych i poufności.

Eine Potwierdzenie zamówienia uważa się za otrzymane, gdy tylko klient może to zauważyć. W przypadku transmisji elektronicznej za dostęp uznaje się odbiór na serwerze, na którym znajduje się konto poczty elektronicznej klienta. W przypadku wysyłki pocztą obowiązuje ogólny czas dostawy wynoszący maksymalnie 3 dni robocze. Faktyczna wiedza klienta nie jest ważna.

W wyjątkowych przypadkach umowa o świadczenie usług cyklicznych może zostać podpisana również bez uprzedniego potwierdzenia, po uprzednim wyraźnym pisemnym uzgodnieniu obu stron
wykonanie powody zleconej usługi.

O ile w dalszej kolejności lub w umowie o świadczenie usług nie określono inaczej, potwierdzenie zamówienia jest wiążące dla przedmiotu, zakresu,
okres i wynagrodzenie umowy. Ilości i zakres w potwierdzeniu zamówienia na podstawie informacji podanych przez klienta.

O ile faktyczna usługa, która ma być wykonana, różni się od informacji podanych przy składaniu zamówienia lub jeśli klient zażąda zmian lub uzupełnień, zostaną one naliczone osobno zgodnie z wydatkiem. Jeśli uzgodniona opłata może zostać przekroczona o więcej niż 10%, wymaga to zgody klienta (na piśmie lub w formie elektronicznej, np. E-mailem).

Usługi wykonawcy wynikające z umowy są wykonywane wyłącznie w celu wsparcia klienta w jego projekcie, który klient wykonuje na wyłączną odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania swoich usług w sposób kompetentny i staranny, wykorzystując wszelkie dostępne mu środki, wiedzę i umiejętności. W tym kontekście jednak wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonanie usługi
pewien sukces.

Wykonawca wyraźnie zaznacza, że ​​nie świadczy usług doradztwa prawnego ani podatkowego. Usługi doradcze w zakresie rejestracji patentu przez wykonawcę nie zastępują czynności doradztwa prawnego rzecznika patentowego.

Wykonawca ma zawsze swobodę wyboru miejsca pracy i godzin pracy. Czas / okres i miejsce wykonania Umawiające się Strony szczegółowo uzgodnią wzajemnie.

Klient zapewnia wszelką niezbędną współpracę z klientem lub jego
r Agenci zastępcy są dostarczani w odpowiednim czasie, w wymaganym zakresie i bezpłatnie dla wykonawcy. Niedopełnienie przez klienta podstawowych obowiązków współpracy powoduje opóźnienie w realizacji usług przez wykonawcę, za które ten ostatni nie ponosi odpowiedzialności.

4. Leistung i dostawa

Dostawy usług kontrahenta odbywają się na uzgodnionej wcześniej w umowie trasie transmisji, najlepiej drogą elektroniczną (e-mail, udostępnianie na bezpiecznym serwerze, ...), ubezpieczone przez kuriera /Transport kosztowności lub osobiście.

Wykonawca odpowiada tylko za prawidłowe wysłanie usługi w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Utrata, opóźnienie, okaleczenie lub fałszowanie danych w trakcie przekazywania lub po wykonaniu usługi jest wyłączną odpowiedzialnością klienta, chyba że wynikają one z rażącego zaniedbania lub zamiaru ze strony wykonawcy. To samo dotyczy każdej innej dostawy. W przypadku dostawy inną drogą niż elektroniczna transmisja danych, klient ponosi koszty i ryzyko wysyłki.

5. Ceny

Informacje cenowe na stronie głównej wykonawcy i materiałach reklamowych oraz w ofertach nie są wiążące. Wszystko Ceny są cenami netto plus obowiązujący ustawowy podatek VAT.

Podstawą wyceny w ofertach i potwierdzeniach zamówień wykonawcy jest aktualny cennik wykonawcy. Cennik może być przeglądany przez klienta lub potencjalnego klienta na życzenie przed złożeniem zamówienia. W przeciwnym razie ceny wynikają z pisemnej oferty lub pisemnego potwierdzenia zamówienia od wykonawcy lub umowa o wynagrodzenie zawarta między stronami.

Bei Obliczenie Zgodnie ze stawką godzinową rozliczenie następuje w 15-minutowych odstępach. Oznacza to, że za każde 15 minut lub ich część czas przetwarzania jest liczony proporcjonalnie do pełnej stawki godzinowej.

W przypadku usług ekspresowych do aktualnej ceny doliczana jest dopłata (dopłata ekspresowa). Wysokość dopłaty uzależniona jest od indywidualnie żądanego przedziału czasowego realizacji i jest przekazywana klientowi na piśmie w ofercie wykonawcy lub w umowie uzupełniającej przed złożeniem zamówienia. Przy zamówieniu klient uznaje każdorazowo uzgodnioną ekspresową dopłatę.

6.
czas dostawy

czas dostawy a okresy realizacji są negocjowane indywidualnie między umawiającymi się stronami i muszą być zapisane na piśmie w ofercie i potwierdzeniu zamówienia lub w umowie o wynagrodzenie i potwierdzone przez obie strony.

Powinno być opóźnienia w przypadku realizacji zamówienia, za które wykonawca nie ponosi winy, poinformuje o tym klienta poinformować tak szybko, jak to możliwe. Wykonawca wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i szkody spowodowane zakłóceniami w systemie informatycznym, sieci danych, dostawca hostingu, brakujące informacje od klienta, Akty osób trzecich lub hoparte na większej przemocy, pod warunkiem Ihm rażącego zaniedbania lub zamiaru nie udowodniono w indywidualnych przypadkach. Klient ponosi ciężar dowodu w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Bei inny W przypadku opóźnień klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy dopiero po wyznaczeniu rozsądnego okresu karencji, który upłynął bez skutku. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu niewykonania jest wykluczone, z wyjątkiem umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

7. płatność

Płatności należy dokonać przelewem na konto kontrahenta lub konto PayPal po dostawie
i akceptacja wykonanie i fakturowanie. Rachunki są zazwyczaj w ciągu 14 Dni po wystawieniu faktury, płatne elektronicznie lub pocztą. Odmienne przepisy mogą zostać uzgodnione w umowie i muszą zostać potwierdzone na piśmie przez obie strony.

Po 10 dniu po upływie terminu płatności przychodzi klient w zasadzie zalegający z płatnością, bez konieczności przypominania o płatności.

Wykonawca zastrzega sobie prawo
Azamów zaliczkę w wysokości do 50Żądanie% kwoty zamówienia i wystawianie faktur w regularnych odstępach czasu za już wykonane usługi (Faktury częściowe).

W przypadku zwłoki klienta z płatnością, wykonawca zastrzega sobie prawo do świadczenia dalszej usługi w celu wykonania zamówienia dopiero po całkowitym opłaceniu już wykonanych usług.

Ponadto wykonawca zastrzega sobie prawo do przekazania prawnikowi lub firmie windykacyjnej zaległych roszczeń z dającym się udowodnić zwłoką w zapłacie na koszt klienta w celu prawnego zażądania zapłaty. Klient wyraźnie zgadza się, że w takim przypadku dane wymagane do przetwarzania mogą być przekazywane osobom trzecim zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych.

8. Zielonyrprywatność / tajemnica

Obie strony umowy zobowiązują się do podania wszystkich zamówień oraz danych osobowych i informacji i dokumenty traktować jako ściśle poufne. Czy przekazywanie informacji i innych danych lub Dokumenty wymagane do realizacji zamówienia muszą być odnotowane w umowie lub wcześniej śmierć powiadomić klienta na piśmie. Obowiązek zachowania poufności obejmuje również wszystkich pomocniczych przedstawicieli wykonawcy.

Przed lub na początku pierwszego spotkania wykonawca wręcza (potencjalnemu) klientowi ważne i podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności. Obie strony są związane niniejszą umową o zachowaniu poufności. Odchodząc od tego Regulamin musi zostać przekazany na piśmie odpowiedniej stronie umowy i przez nią potwierdzony.

Obowiązek wykonawcy obejmuje również dane i informacje przekazane przez klienta, a także dokumenty i usługi wymagane do realizacji zamówienia, w możliwie najbezpieczniejszy sposób i na jak najbardziej bezpiecznych nośnikach danych (np. Serwery wewnętrzne bez połączenie internetowe, zewnętrzne dyski twarde, nośniki danych) w celu uniemożliwienia dostępu nieupoważnionym osobom trzecim oraz uszkodzenia przez wirusy lub złośliwe oprogramowanie, o ile jest to w ich mocy.

Klient jest wyraźnie informowany, że przy obecnym stanie technologii nie można zagwarantować całkowitej ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Wykonawca nie może zatem ponosić za to kompleksowej odpowiedzialności, zapewnia jedynie, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby uniknąć nieuprawnionego dostępu i zminimalizować ryzyko. Pozostałe ryzyko ponosi klient.

DOświadczenie o ochronie danych kontrahenta obowiązuje odpowiednio.


9. Obowiązek współpracy i odpowiedzialność klienta

Informacje i dokumenty wymagane do realizacji zamówienia muszą być udostępnione w sposób możliwie kompletny i poprawny przez klienta na początku usługi.

Opóźnienie przekazanie, Niekompletność lub niedokładność przekazanie wykonawcy niezbędnych informacji i dokumentów uważa się za winę zleceniodawcy za opóźnienie w wykonaniu wykonawcy. W przypadku zwłoki w przekazaniu informacji i dokumentów przez zamawiającego, wykonawca ma prawo do ponownego określenia terminu realizacji zgodnie ze stanem ekonomicznym lub do jego dostosowania Ustawienie właściwyn Odstąpić od umowy. Jeżeli w takim przypadku wykonawca odstąpi od umowy, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów i usług wykonawcy wcześniejszych.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści, umierać Zgodność z prawami osób trzecich a także zgodność z prawem (w tym zgodność z ustawą o ochronie młodzieży, ustawą o ochronie danych, ...) wykorzystane informacje i dokumenty a także treść. Badanie przez wykonawcę dotyczące przestrzegania praw osób trzecich lub przepisy ustawowe nie ma miejsca, odpowiedzialność wykonawcy z tego tytułu jest wyłączona.


Wykonawca zastrzega sobie prawo, w szczególności w przypadku serwisów internetowych, do wykorzystywania wyłącznie treści, które są właściwe w dobrej wierze i zgodnie z jego własną wiedzą dozwolone przez prawo. Także dla motywowanych politycznie, Gloryfikacja przemocy lub treści prowokacyjnych, obowiązuje to zastrzeżenie. Jeżeli wykonawca odrzuci takie treści po zawarciu umowy, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia różnych treści dla wspólnego dobra zgłosić je odpowiednim władzom zgodnie z jego ogólną wiedzą naruszać obowiązujące prawo.

10. Odpowiedzialność Wykonawcy

DWykonawca i jego zastępcy sumiennie wykonują wszystkie usługi zgodnie z aktualnym stanem wiedzy oraz z zachowaniem koniecznej i zwyczajowej staranności.

Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantuje sukcesu wykonanych usług i środków. Ponadto wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieprawidłowe lub niekompletne informacje lub dokumenty od klienta wpływają na prawa osób trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko za umyślne lub rażące zaniedbanie, które klient musi udowodnić.

11. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia dla przedsiębiorców
Instytucje i zarejestrowane stowarzyszenia jest wyraźnie wykluczone. Niniejsze warunki wyraźnie nie są skierowane do konsumentów.

12. Natychmiastowa realizacja

Wykonawca jest uprawniony do wykonania usługi natychmiast po złożeniu zamówienia zacząć. Klient wyraźnie zgadza się na natychmiastową realizację, akceptując niniejsze ogólne warunki.

13. Gwarancja

Oczywiste braki w usłudze klient musi zgłosić wykonawcy pisemnie lub pocztą elektroniczną. Skargę wnoszą kupcy w rozumieniu HGB w celu sprostowania. Należy wyznaczyć rozsądny termin na późniejszą poprawę. Jeśli taki termin nie zostanie określony, konwersja i redukcja są wykluczone. W F
eJeśli poprawa ma nastąpić po ustaleniu terminu, klient ma prawo do konwersji lub redukcji.

14. Ograniczenie odpowiedzialności / ochrona danych

Zleceniodawca jest niniejszym informowany, że wykonawca musi zachować i przetwarzać jego dane osobowe i związane z zamówieniem w celu wypełnienia zobowiązań umownych. Wykorzystanie i przechowywanie odbywa się z najwyższą starannością i możliwie największą ochroną Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat naszej dbałości o ochronę danych można znaleźć w naszym oddzielnym Polityka prywatności i plików cookies i Odpowiedzialność usunąć.

15. Inne klauzule / klauzula salwatoryjna

Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub dodatkowe uzgodnienia wymagają formy pisemnej.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na skuteczność prawną pozostałej części umowy. W miejsce nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień należy obopólnie uzgodnić postanowienie, które jest najbliższe ekonomicznemu sensowi nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia oraz interesom klienta i wykonawcy i jest zgodne z obowiązującym prawem niemieckim. Dotyczy to również luk w umowie, które warto dodać.

Niniejsze ogólne warunki handlowe i zawarta umowa podlegają prawu niemieckiemu. O ile jest to prawnie dopuszczalne, umawiające się strony uzgadniają, że miejscem jurysdykcji dla sporów wynikających z umowy lub z nią związanych jest Getynga.


stoją: 01.09.2019